Nieuws

Dinsdag 1 juli

NOM: Nieuwe kansen voor Eemsdelta

‘Het gaat goed met de Eemshaven en ik verwacht dat daar binnenkort nog meer positieve ontwikkelingen bij komen. Alhoewel de energiecentrales in zwaar weer zitten door onder meer de hoge gasprijs, biedt de geplande offshore windindustrie goede ontwikkelkansen. Wat het overige deel van de Eemsdelta betreft lijkt het op het eerste gezicht misschien wat lastiger. Maar ook daar zijn kansen. De neuzen staan in dezelfde richting, dus ik heb er vertrouwen in dat we de kansen die zich voordoen ook zeker zullen pakken.’

Zo kijkt de NOM, bij monde van manager investeringsbevordering Sander Oosterhof, aan tegen de economie van de Eemsdelta. Onlangs liet de NOM zich al positief uit over de ontwikkelingen in en de verwachtingen voor de Eemshaven.

Wat de Eemshaven betreft stelt Sander Oosterhof vast dat de bouwactiviteiten voor de nieuwe elektrische centrales langzamerhand worden afgerond, maar dat er inmiddels al veel nieuwe activiteiten zijn rond de offshore windindustrie. Vanuit de Eemshaven worden veel activiteiten uitgevoerd ten behoeve van de bouw en het onderhoud van de windmolens in de Noordzee.

‘Ik verwacht dat daar nog meer bij zal komen en dat is uiteraard een hele positieve ontwikkeling. Daar komt bij dat er ook belangstelling is voor de vestiging van datacenters. En dan komen er misschien ook nog andere nieuwe initiatieven bij, zoals het plan voor “power to gas” van Energy Valley. Daarnaast wordt er gesproken over een LNG-terminal. Allemaal interessante ontwikkelingen’, zo betoogt Oosterhof.

Delfzijl en Appingedam
Meer in de richting van Delfzijl en Appingedam is het op het eerste gezicht ‘een lastiger verhaal’, zegt Oosterhof. Op het Chemiepark Delfzijl bijvoorbeeld gaat het moeizaam. ‘Gelukkig worden er wel weer interessante plannen gemaakt, zoals voor vergroening van de chemie. De commissie Willems heeft geadviseerd daar een versnelling in aan te brengen. Ook is het goed dat een clustercommissaris (oud-AKZO Nobel directeur René Scheffers) is benoemd om te kijken hoe er uitvoering gegeven kan worden aan de aanbevelingen van de commissie Willems’.

‘Een ander interessant initiatief is het leggen van een buisleidingenzone van de Eemshaven naar Delfzijl. Tot slot zijn er de kleinere bedrijvenparken, zoals Fivelpoort. Ik denk dat die parken interessant zijn voor toeleveranciers van bedrijven in de Eemshaven en Delfzijl. Die willen vast wel een beetje in de buurt zitten, op zo’n kleiner bedrijventerrein dus’.

Alles overziend – de actuele ontwikkelingen en de plannen – zegt Oosterhof dat hij ‘redelijk positief’ is over de economie van de Eemsdelta. ‘Daar komt bij dat de neuzen van bestuurders en ondernemers in dezelfde richting staan. Er is sprake van een goede samenwerking.’

Chemie
Momenteel is het zo dat veel chemiebedrijven graag investeren in de Verenigde Staten vanwege de lage energieprijzen. Is dat een grote bedreiging voor de chemie in de Eemsdelta?

‘Het klopt dat de energieprijzen in de VS aantrekkelijker zijn. Veel nieuwe investeringen gaan momenteel naar de VS of het Midden-Oosten. Op het Chemiepark Delfzijl zit vooral chloorchemie, die afhankelijk is van grondstoffen (zout) uit de regio. Dat levert nog enige stabiliteit. Ik denk dat het goed is dat de Commissie Willems met haar aanbevelingen om de propositie in Delfzijl te verbreden, is gekomen. We zitten in een lastige fase, maar er zijn zeker ook kansen. Ik heb de indruk dat daar heel goed naar gekeken wordt. Iedereen is er van doordrongen dat we de kansen die zich dan voordoen ook echt moeten pakken. En dat laatste zorgt er voor dat ik ook voor de rest van de Eemsdelta redelijk positief ben’, aldus Sander Oosterhof.

Donderdag 19 juni

Groningen Seaports supporter van Kredietunie Eemsregio

Groningen Seaports draagt de Kredietunie voor de Eemsregio, dat onlangs is opgericht op initiatief van een kleine groep ondernemers en oud-bankiers uit de regio, een warm hart toe.  
“De kansen voor de industriële dienstverleners in de havens en industrieparken van Groningen Seaports zijn gebaat bij nieuwe vormen van kredietverlening. Er zijn op het ogenblik verschillende financieringsvormen in ontwikkeling, buiten de banken om. Het is goed voor de ondernemers in de Eemsdelta dat op deze nieuwe ontwikkelingen ingespeeld wordt,” aldus Harm D. Post, directeur van Groningen Seaports.

Het idee van kredietunie Eemsregio u.a. is onderlinge kredietverlening, voor en door ondernemers uit het MKB. Zij vormen een coöperatie kredietvereniging waarbinnen zij via een gemeenschappelijke kas geld aan elkaar beschikbaar stellen en van elkaar lenen. Hierdoor is het voor MKB ondernemers in de Eemsregio mogelijk om werkkapitaalfinanciering aan te trekken naast het normale bankkrediet. Een oud idee dat opnieuw in de belangstelling is komen te staan doordat de grote banken het steeds vaker laten afweten bij de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf.

Leden binnen de kredietvereniging kunnen als coach fungeren voor ervaren of beginnende collega-ondernemers, de kredietnemers. Zij zetten zich in voor het succes van de ondernemer en vergroten daarmee de kans op het welslagen van zijn of haar onderneming.  
De kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar komt ten goede aan de leden.

Het werkgebied van Kredietunie Eemsregio u.a. bestaat uit: de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond. De kredietunie is lid van en wordt ondersteund door de Vereniging van Kredietunies in Nederland. Meer informatie vindt u op www.kredietunie-eemsregio.nl.


Toon ouder nieuws

Nieuws / Actueel

Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie Eemsdelta

Groningen Seaports